kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Kuchyňa a vykurovanie

Jedným zo základných predpokladov pohodlného, komfortného bývania je vnútorná teplota obývaných miestností. V klimatických podmienkach Slovenska na dosiahnutie požadovaných parametrov mikroklímy vo vnútorných priestorov je potrebné tieto vykurovať, alebo aspoň temperovať, počas väčšej časti roka. Trvanie vykurovacieho obdobia závisí od polohy obce či mesta na území Slovenska a aj nadmorskej výšky lokality, v ktorej je objekt postavený. Počet dní vykurovacieho obdobia je vyše 200 dní.

Preto je potrebné v jednotlivých priestoroch (okrem niektorých špecifických miestností) umiestniť vykurovacie telesá alebo použiť iný vykurovací systém. Tepelný výkon vykurovacích telies by mal byť minimálne rovnaký alebo mierne vyšší, než sú tepelné straty miestností. Túto problematiku rieši projektant vykurovania, pri nových pripravovaných a budovaných domoch vždy bezpodmienečne v spolupráci s architektom.

V prípade kuchyne je táto úloha náročnejšia z viacerých dôvodov:

  • priame priestorové prepojenie kuchyne s inými miestnosťami (jedáleň, obývacia izba, komunikačné priestory),
  • rozmiestnenie zariadenia kuchyne po obvode miestnosti, vrátane ochladzovaných vonkajších obvodových stien a často aj pod oknom (oknami),
  • zvýšená tvorba a výskyt vlhkosti v miestnosti a zvýšené riziko tvorby plesní na stenách.

Preto už pri úvahách o zariadení kuchyne a navrhovaní jednotlivých častí je dôležité a vhodné okolnosti týkajúce sa vykurovania brať do úvahy a súčasne byť v úzkom kontakte s projektantom stavby a projektantom vykurovania.

Spôsob vykurovania

Najčastejšie sa pre vykurovanie používa niektorý z bežných typov vykurovacích telies – radiátorov. Sú oceľové doskové, liatinové článkové, hliníkové článkové radiátory, rebríkové registre (najmä pre kúpeľne) alebo aj atypické telesá, špeciálne navrhnuté a vyrobené pre danú miestnosť. Používané sú aj lavicové a podlahové konvektory, systémy podlahového vykurovania, stenové vykurovanie alebo teplovzdušné vykurovanie (často s využitím tepla z krbu), alebo kombinácia viacerých možností.

Radiátory

Ideálna poloha pre umiestnenie radiátora je pri vonkajšej stene, pod oknom. Vtedy odovzdávaniu tepla do vykurovaného priestoru účinne napomáha prúdenie vzduchu – chladný vzduch od zasklenej plochy klesá k radiátoru. Parapetná doska by mala čo najmenej (najlepšie vôbec) presahovať nad pôdorys hĺbky radiátora. Tepelný výkon radiátora je vtedy najvyšší, najlepšie odovzdáva teplo do miestnosti vplyvom jeho obtekania chladným vzduchom od zasklenia a ohrevom tohto vzduchu. Súčasne je vhodné, aby pred radiátorom neboli (pokiaľ možno) umiestnené žiadne pevné prekážky, nábytok a pod. V takom prípade tepelný výkon radiátora klesá a môže nastať deficit tepla dodávaného do miestnosti voči aktuálnym tepelným stratám. To je občas v priamom rozpore so zámerom zariadiť kuchyňu nábytkom, ak má byť ten umiestnený pri vonkajšej obvodovej stene a dokonca najlepšie pod oknom.

Pri nutnom takomto umiestnení (z dôvodu absencie nedostatku akéhokoľvek iného vhodného miesta v kuchyni) je potom vhodné:
• Pred radiátorom ponechať priestor bez skrinky (len s pracovnou doskou alebo s policami pre kuchynské pomôcky alebo suché potraviny a medzi parapetnou doskou a k nej priradenou pracovnou doskou osadiť mriežku, ktorou bude chladný vzduch k vykurovaciemu telesu klesať.
• V prípade nutnosti umiestnenia skrinky s dvierkami, zhotoviť túto s menšou hĺbkou a za skrinku umiestniť plochý oceľový radiátor minimálnej hĺbky.
• V každom prípade uvažovať s mriežkou v pracovnej doske a v soklovej lište – najlepšie po celej dĺžke radiátora.
• Najmä časti stien v rohoch miestnosti, ktoré sú ochladzované z vonkajšieho (alebo susedného nevykurovaného) priestoru sú najviac ohrozené vznikom plesní. Je nutné požadovať od projektanta vykurovania pre danú miestnosť posúdenie rizík tvorby plesní na vnútornej strane obvodového plášťa a stien susedného nevykurovaného priestoru a riešiť to dostatočným tepelným zaizolovaním, alebo dokonca umiestnením rúrkového registra za kuchynské skrinky k ohrozeným častiam stien.

Podlahové vykurovanie

V poslednom období sa stáva obľúbeným spôsobom vykurovania, najmä v rodinných domoch. O jeho nesporných výhodách (prevádzkových, ekonomických, hygienických…) je možné získať informácie u architektov, projektantov vykurovania, výrobcov a dodávateľov a aj na špecializovaných webových stránkach. Z hygienických dôvodov môže mať teplota vody prúdiaca do okruhov systému podlahového vykurovania, a teda aj povrchová teplota podlahy určitú najvyššiu limitovanú hodnotu. Tým aj tepelný výkon 1 m2 podlahy, ako „vykurovacieho telesa“, je obmedzený. Preto je voľnou plochou, ktorá je v miestnosti k dispozícii pre uloženie registrov (tzv. „hadov“) podlahového vykurovania daný aj celkový tepelný výkon podlahy miestnosti.

Pri návrhu a objednávaní interiéru a zariadenia kuchyne je preto potrebné spolupracovať s projektantom vykurovania.

Podlahové vykurovacie registre nemá zmysel umiestňovať pod kuchynské skrinky s pevnými soklami stojacimi priamo na podlahe. V takom prípade projektant vykurovania bude uvažovať iba s voľnou plochou kuchyne, mimo pôdorysu skriniek a ostatného zariadenia (chladnička, umývačka, a pod.). Uvedené skutočnosti platia v plnom rozsahu aj pre zariaďovanie a aplikáciu podlahového vykurovania aj v iných miestnostiach (izby, kúpeľne, …). Od projektanta vykurovania je možné požadovať, aby priestor pozdĺž vonkajšej steny, poza kuchynskými skrinkami využil na vedenie tepelných prípojok k jednotlivým vykurovacím okruhom kuchyne alebo aj ďalších miestností. Tieto prípojky svojou prirodzenou tepelnou stratou napomôžu temperovaniu priestoru bezprostredne medzi obvodovým plášťom objektu a zadnými stenami (chrbátami) kuchynských skriniek.

Ak je nevyhnutne potrebné dosiahnuť vyšší vykurovací výkon, potom je možné uvažovať s tepelným výkonom plochy podlahy aj pod skrinkami a tieto navrhovať a zhotovovať s nožičkami o výške 100 mm a viac. Vtedy k vykurovaniu svojim tepelným výkonom prispievajú aj plochy podlahy pod skrinkami.

Stenové vykurovanie

Je to systém rohoží zostavených z plastových rúrok malých svetlostí, ktoré sa zabudujú pod omietku vykurovaných miestností a tieto plochy stien pôsobia ako plošné nízkoteplotné vykurovanie. Je vhodné ich použiť tam, kde nie je možné osadiť bežné radiátory, na ochranu vonkajších stien pred vznikom rosného bodu alebo ich aplikovať v prípadoch špecifických architektonických riešení interiéru (kuchýň, kúpeľní, schodísk i iných priestorov).

Konvektory

Podlahové konvektory sa zásadne umiestňujú pred zasklené plochy siahajúce až k podlahe a ich poloha teda neznamená kolíziu so zariadením kuchyne. Zväčša ide i priestor pred zasklenými plochami, francúzskymi oknami a dverami vedúcimim na terasy, do záhrady alebo na loggie. Lavicové konvektory taktiež projektanti vykurovania navrhujú prevažne do špecifických priestorov, kde nehrozí vzájomné obmedzovanie ich funkcie s nábytkom a iným zariadením.

Z uvedených téz vyplýva, že zariaďovanie kuchyne by malo byť skoordinované s návrhom vykurovacieho systému a naopak.

This entry was posted in Kuchyňa, Návrh nábytku, Vykurovanie. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*